Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !
Bij het overlijden van Oswald Van Ooteghem onze oprechte deelneming aan familie en vrienden.

Voor de Heer Van Ooteghem was dienst aan zijn Vlaamse volk plicht, ook in moeilijke tijden. Die onbaatzuchtigheid en rechtlijnigheid hebben velen tot voorbeeld gediend.

Het is jammer dat hij de verwezenlijking van zijn streven naar een vrij Vlaanderen dat zelf eigen toekomst bepaalt niet meemaakte. Toch delen wij zijn overtuiging dat deze noodzakelijke conclusie van de Vlaamse ontvoogding nabij is.

Oswald Van Ooteghem behoorde tot onze trouwe donoren. Volkerensolidariteit was hem niet vreemd. Zijn steun droeg bij tot lotsverbetering van oorlogsslachtoffers in Kroatië en Kossova en werd ingezet tegen honger en armoede in Niger en Sri Lanka.

Moge ook dit troost bieden aan familie en vrienden bij dit afscheid.

Aalst, 10/11/2022

Voor Volk in Nood vzw

Jacquelien Eertmans
Agnes Borms


Beste donor,

Voor wie weinig tijd heeft, lees alvast onze mededeling over fiscale attesten aan het einde van deze brief.

Volk in Nood doet dertig jaar aan ontwikkelingssamenwerking. Ook in Sri Lanka waar we een studiefonds voor meisjes uit sociaal zwakke gezinnen uitbouwen.
Jongstudentes Volk in Nood studiefonds
Zelden zagen we een land zo snel afglijden naar chaos. Op één jaar tijd verdubbelden de voedselprijzen, een kind op vijf raakte ondervoed. Het slechtste cijfer in heel Zuidoost Azië.

Er is geen openbaar vervoer meer in dat land, brandstof werd gerantsoeneerd, de water- en elektriciteitsvoorzieningen zijn onzeker en het scholennetwerk is in verval. Sri Lanka is op weg naar Afrikaanse toestanden. Had men ons dat twee jaar geleden verteld we hadden het niet voor mogelijk gehouden.

We dragen in Sri Lanka verantwoordelijkheid voor een 70-tal kinderen en jongvolwassenen uit arme gezinnen. Hen willen we door onderwijs een kans in de samenleving geven. Onderwijs is voor deze meisjes en jongens de sleutel uit een gevangenis van armoede. Een diploma betekent voor hen een eerlijk verloonde baan, zelf je leven kunnen bepalen, in vrijheid kiezen of en met wie je huwt.
Jongstudentes Volk in Nood studiefonds

Deze groep wordt hard door de crisis in Sri Lanka getroffen. Onze lokale partner en Volk in Nood vzw verhogen dan ook de ondersteuning via het studiefonds in 2022.

Meer dan de helft van de leerlingen en het gezin waarin ze opgroeien kunnen nu rekenen op onze voedselhulp. We helpen deze families bij de opstart van een moestuin en bezorgen maandelijks een voedselpakket. Rijst, bloem, bonen, spijsolie, gedroogde vis.

De studiebegeleiding gaat uiteraard door maar ook hier moesten we onze werkwijze aanpassen.

Gedurende een hele periode in 2022 werd in Sri Lanka andermaal geen publiek schoolonderwijs verschaft. Het onderwijzend personeel ontving geen loon, vele scholen sloten noodgedwongen de poort en scholen die toch nog functioneerden waren door het wegvallen van het openbaar vervoer voor vele scholieren niet bereikbaar. De overheidsrichtlijn om over te schakelen naar digitaal onderwijs was totaal onuitvoerbaar. Scholen noch leerlingen beschikken over pc’s of internetverbinding.

Maar de examens vinden nu wel doorgang. En die examens bepalen of een kind toegelaten wordt tot een hogere graad. Het resultaat is dat slechts kinderen uit begoede gezinnen wiens ouders de peperdure private scholen kunnen betalen nog studieperspectief hebben.

Volk in Nood en lokale partner waren dan ook verplicht om voor de leerlingen in het studiefonds net zoals in 2021 zelf onderricht voor de basisvakken te organiseren. En dit naast de lessen Engels en pc-vaardigheid die we reeds vroeger hadden opgestart. De meeste van onze leerlingen slaagden in hun examens. Met dank aan de vele oud-studenten die hun vrije tijd opofferden om deze leerlingen te begeleiden. Het dient gezegd, de solidariteit tussen huidige en oud-leerlingen van ons Sri Lankaanse studiefonds is zeer groot.


Hoe moet het nu verder? We voorzien dat de situatie in Sri Lanka in de loop van het volgend jaar normaliseert. Tot zo lang houden we met steun van onze Vlaamse donoren de extra inspanningen wel vol.

Het nadeel is evenwel dat we tot dan geen nieuwe leerlingen meer in het studiefonds kunnen opnemen. De voedselhulp en onze bijkomende onderwijstaken vergen veel van onze middelen. We hopen dan ook dat het herstel van de Sri Lankaanse economie snel tot stand komt.

Het lijdt geen twijfel dat de crisis in Sri Lanka grotendeels te wijten is aan domme beslissingen van de regering daar. Zo droegen de wurgleningen die het land aanging met China en het importverbod van meststoffen bij tot het in faling gaan van de staat en de stijging van de voedselprijzen. De Sri Lankaanse bevolking contesteert die regering maar het protest wordt met harde repressie bestraft zoals ook enkele van onze universiteitsstudenten ondervonden.

Een en ander doet ons denken aan het parcours van de belgische nationale regering. Is niet de sluiting van onze kerncentrales in belangrijke mate oorzaak van de dure prijs die de Vlaming nu voor energie moet ophoesten? Zonder twijfel ware Vlaanderen beter af met een eigen energiebeleid. In Vlaanderen bestaat immers zeer zeker geen meerderheid om vanuit fanatiek-dogmatische blindheid de kerncentrales op de schop te doen.

Nieuws uit Niger. De voedselsituatie in Dosso, ons werkgebied, is relatief goed. Een gunstig regenseizoen zorgde voor een normale oogst en door het optreden van het leger tegen zwaar banditisme en Islamterrorisme vanuit de buurlanden konden de landbouwers het land ongestoord bewerken. Door de duurte van meststoffen en de oorlog in Oekraďne stijgt de voedselprijs voor graanproducten maar tekorten in onze regio worden opgevangen met plaatselijke oogst zodat aankoop van voeding voor de meeste gezinnen nog niet nodig is.

Het Volk in Nood alfabetiseringsproject voor 90 plattelandsvrouwen in Guecheme, district Dosso verloopt gunstig en kan in november worden afgerond. Het betreft een groep vrouwen in voortplantingsleeftijd die gedurende zes maand in hun volkstaal opleiding lezen, schrijven en rekenen genieten en met steun van de plaatselijke medische post ook een introductie en advies in voortplantingsgezondheidszorg en familieplanning ontvangen.

Het weerkerende hongerprobleem en de kindsterfte in Niger kunnen immers nooit worden opgelost zonder rem op de te sterke bevolkingsstijging. En daartoe zijn geďnformeerde, gealfabetiseerde en dus zelfbewuste vrouwen nodig.

We besluiten deze update met nieuws over de fiscale attesten.

Voor giften gedaan in 2022 bezorgt Volk in Nood U fiscaal bewijs voor belastingaftrek. Voor giften in 2023 staat dit nog niet vast. We vragen verlening aan van dit recht maar de belgische overheid neemt voor die erkenning traditiegetrouw “ruim de tijd”. Naar alle waarschijnlijkheid wordt onze gunning verlengd. Wil u evenwel stellige zekerheid over uw fiscaal attest bij gift vanaf 40€ doe deze dan nog in 2022. We benadrukken dat Volk in Nood door z’n loutere vrijwilligerswerk de administratiekost op uw gift beperkt tot 0,3% op het geschonken bedrag wat betekent dat zo goed als uw gehele schenking alleen ontwikkelingswerk ten goede komt. Niet veel organisaties doen ons dat na.

Ook namens onze vrijwilligers en de beneficianten in Niger en Sri Lanka hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Aalst, oktober 2022

Jaklien Eertmans, Agnes Borms,laatst aangepast op 14-11-22 © Volki in Nood vzw